Algemene voorwaarden FlexYourMind

Algemene voorwaarden FlexYourMind

Artikel 1. Eigen risico en aansprakelijkheid

1.1. Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.

1.2 FlexYourMind aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiele of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.

1.3 FlexYuorMind is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct alsindirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.

1.4 Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van FlexYourMind, dienen te worden vergoed.

Artikel 2: Lidmaatschap

2.1 De deelnemer sluit een maandelijks yoga-abonnement af of koopt een leskaart waarmee hij kan

deelnemen aan de yogalessen.

2.2 Een yoga-abonnement of leskaart van FlexYourMind is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

2.3 Indien deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de lessen, vindt er geen restitutie

plaats van het lesgeld.

2.4 Indien deelnemer niet bij de les aanwezig kan zijn en zich heeft afgemeld (uiterlijk 8 uur voor aanvang van de les) kan de les worden ingehaald tot uiterlijk 1 maanden daarna. Dit gebeurt altijd in overleg met FlexYourMind, bij voorkeur per email.

Artikel 3: Betaling en Opzeggen

3.1 De betaling van het maandelijkse abonnementsgeld geschiedt door automatische incasso op de eerste dag

van de maand. Elke deelnemer ondertekent een machtigingsformulier, zodat FlexYourMind gemachtigd is tot het afschrijven van het verschuldigde lesgeld van zijn rekening.

3.2 Voor alle abonnementen geldt een opzegtermijn van 1 maand. De opzegging dient per e-mail aan FlexYourMind te worden doorgegeven. De opzegging gaat in na antwoord van FlexYourMind per mail.

Artikel 4: Yogamatten ivm Corona

Bij het beoefenen van Alle yogalessen  is deelnemer verplicht gebruik te maken

van een eigen yogamat ivm hygiëne.  Na de Corona periode kunnen voor alle yogalessen de deelnemer gebruik maken van een yogamat van FlexYourMind.

Artikel 6: Feestdagen, vakantie en annulering lessen

6.1 Op feestdagen is FlexYourMind gesloten. Dit zal tijdig worden gecommuniceerd via e-mail, website en

posters in de studio. Yogalessen die komen te vervallen vanwege feestdagen kunnen binnen 2 maanden worden ingehaald.

6.2 wisseling van docenten in  studio wegens vakantie zal tijdig worden gecommuniceerd per e-mail, website. Tijdens deze periode gaan de lessen gewoon door.

6.4 Indien deelnemer langer dan 4 weken op vakantie gaat, kan het abonnement in overleg FlexYourMind voor bepaalde tijd worden opgeschort.

6.3 Wanneer er onverwachts een les komt te vervallen wegens onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld

bij ziekte of ongeval docent) dan kan deelnemer de les tot maximaal 2 maanden na datum inhalen. Dit gaat altijd in overleg met FlexYourMind.

  1. Zwangerschap of ziekte

7.1 Bij ziekte kan in overleg met FlexYourMind het lidmaatschap voor bepaalde tijd worden opgeschort.

7.2 In de eerste drie maanden van de zwangerschap wordt het beoefenen van yoga afgeraden. Of zeker in overleg aangepast. Meld dit altijd bij FlexYourMind!

Indien deelnemer toch wenst deel te nemen aan de yogalessen is dit geheel op eigen risico en

verantwoordelijkheid.

7.3 Indien deelnemer wegens zwangerschap wil stoppen met de yogalessen geldt er een opzegtermijn van één maand.

  1. Wijzigingen lesrooster, prijzen

8.1 FlexYourMind behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Aanpassingen van de prijzen

zal tijdig worden gecommuniceerd via de nieuwsbrief, website en persoonlijk.

8.2 FlexYourMind behoudt zicht het voor de indeling van het lesrooster voor wat betreft tijd, programma en locatie te wijzigen.